Privacy

KC Roermond-Echt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KC Roermond-Echt e.o. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KC Roermond-Echt e.o. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de ledenadministratie.

Klik voor de gehele tekst: Privacy policy

Algemene voorwaarden

KC Roermond-Echt e.o. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en lid van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Artikel 1 : begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
2. De cursist: de wederpartij van de hondenschool.
3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

Artikel 2: Inschrijving cursus
1. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de hondenschool. Dit kan zowel schriftelijk als per internet (via het inschrijfformulier of e-mail) geschieden. Mondelinge aanmelding geschiedt en is bindend wanneer de cursist ook naam, adres van zichzelf en leeftijd en naam van de hond opgeeft.

2. De cursist ontvangt na aanmelding bericht en krijgt 5 dagen voor aanvang van de cursus bericht wanneer en waar hij/ zij verwacht wordt.

3. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de cursist dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan uitsluitend schriftelijk door het invullen van het inschrijfformulier of via internet, door het online inschrijfformulier in te vullen. De bevestiging verplicht tot het betalen van het cursusgeld.Aanmelding is pas definitief op het moment dat de cursist het cursusgeld heeft overgemaakt.

4. Cursusgeld dat betaald is, wordt alleen gerestitueerd indien de cursus onverhoopt niet doorgaat of vol blijkt te zijn. Hiervan krijgt de cursist meteen bericht. In alle andere gevallen wordt cursusgeld NIET gerestitueerd als een cursist zich heeft opgegeven en toch afziet van het volgen van de cursus

Artikel 3: in aanmerking komen voor een cursus
1. De hondenschool geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de hondenschool.

2. Indien een cursist minderjarig is,
a. komt de cursist niet in aanmerking voor een cursus indien de cursist onder de leeftijd van 16 jaar is.
b. komt de cursist in aanmerking voor een cursus indien de leeftijd van de cursist ouder dan 16 jaar is. In overleg met de hondenschool dient tijdens alle of sommige lessen een volwassen begeleider – niet meer dan 2 verschillende personen – aanwezig te zijn.

3. Puppytraining:
a. De cursist komt pas in aanmerking voor de puppytraining wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus minimaal 8 weken is.

4. Inenting
a. De cursist komt pas in aanmerking voor een cursus, training of workshop wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting.
b. Vooraf of bij aanvang van de cursus vraagt de hondenschool naar inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan de hondenschool besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.De kosten die hieruit voortvloeien (het niet kunnen deelnemen aan de cursus en het kwijt zijn van het cursusgeld) zijn voor rekening van de cursist.

5. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond.

Artikel 4: Annulering door de hondenschool

1. Een cursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt. De hondenschool informeert de cursist uiterlijk 2 dagen voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan hij/ zij ervan uitgaan dat de cursus doorgang vindt.

2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

3. Bij annulering van een cursus doet de hondenschool een vervangend aanbod. Het is de cursist vrij dit aanbod af te slaan.

4. In alle gevallen van annulering en indien de cursist het vervangend aanbod afslaat is de hondenschool verplicht om de eventueel reeds betaalde cursusgelden te retourneren. Er wordt geen rente vergoed. Het bedrag kan wel worden gekort met administratieve kosten van €3,-.

5. Annulering van een les (deel van een cursus) kan zonder tegenprestatie geschieden door de hondenschool indien het niet meer lessen betreft dan 25% van de cursus.

Artikel 5: Annulering door de cursist

1. Indien een cursist de cursus annuleert nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, volgt geen restitutie van het cursusgeld.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool

KC Roermond-Echt e.o. en/of de voor haar optredende personen aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt tijdens een activiteit van KC Roermond-Echt e.o.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist

1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.

2. De hondenschool adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard W.A.verzekering.

3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door het bestuur van de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1.Laat je hond van tevoren goed uit. Neem voldoende poepzakjes mee en ruim altijd de ontlasting van de hond (of braaksel als dit voorkomt) op die wordt gedeponeerd op de weg naar het terrein toe, de parkeerplaats, het trainingsveld of de kantine.

2.Honden dienen ALTIJD en OVERAL aangelijnd te zijn, tenzij de instructeur toestemming geeft je hond los te laten (bij oefeningen)
Honden mogen op het trainingsterrein NIET met elkaar spelen tenzij dit onderdeel is van een oefening.

3.U dient te parkeren op de grote parkeerplaats. Er mag niet geparkeerd worden langs/op het sportpad.

4.Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de training.

5.Consumpties kun je nuttigen in en rond de kantine.

6.De trainingen gaan altijd door ook bij regenachtig weer. Alleen als de weg door sneeuw of ijzel onbegaanbaar is, zullen we overgaan tot het aflassen van de trainingen. Check bij twijfel altijd de sociale media en de website bij Nieuws.

7.Mocht je klachten of kritiek hebben over de training, je instructeur of over andere zaken, bespreek dit dan eerst met je instructeur. Alle instructeurs staan open voor kritiek, daar kunnen we van leren. Indien je niet met je instructeur zelf over je klacht wilt praten, neem dan contact op met de cursuscoördinator. We vinden het veel fijner als jullie je kritiek uiten, dan gewoon niet meer naar de lessen komen. We zijn nooit te oud om te leren!

8.Wij hanteren voor alle trainingen een minimum leeftijd van 16 jaar. In uitzonderlijke gevallen maken wij bij behendigheid een uitzondering. In dat geval beslist de instructeur in overleg met de coördinator.

9.Indien wij van mening zijn dat een cursist zijn hond, medecursisten of instructeur “onheus bejegend” houden wij te allen tijde het recht om iemand van ons terrein te verwijderen

10.Alle volwassen honden dienen voldoende ingeënt te zijn. Voor puppies wijkt dit af. Raadzaam is het om te starten als de pup 2 entingen heeft gehad (1 x in het nest en 1 x bij nieuwe eigenaar).